CONSULTANT

การบริการที่ปรึกษาของสมาร์ทเลิรนด์

มุ่งเน้นให้บริการที่ปรึกษาระบบการจัดการด้านคุณภาพและระบบการเรียนรู้ภายในองค์กร
เพื่อให้องค์กรสามารถรับรองกับมาตราฐานสากลและการให้บริการปรึกษาการเรียนรู้ในองค์กรโดยประยุกต์ใช้ระบบ Learning Management System (LMS)

-ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (New) ระบบการบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 :2009
-ข้อกำหนดและการประยุกต์ระบบการบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016(New)
-ข้อกำหนดและการประยุกต์ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 14001:2015
-ระบบการบริหารการจัดการพลังงาน ISO 50001 คือมาตรฐานสากลที่ออกมาเพื่อให้กับองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะพลังงาน 3 ส่วนหลักทั้งไฟฟ้า, น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งพลังงานเหล่านี้สามารถช่วยลดต้นทุนในหลายๆ ด้านลงได้…
• ระบบ Learning Management System (LMS)
• ข้อกำหนดและการประยุกต์ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 22301 Business Continuity Management
• ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems (New)