Internal Auditor IATF 16949:2016

IATF 16949: 2016 ข้อกำหนดและการตีความ และผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor
ในการฝึกอบรม 3 วันนี้สำหรับ ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016 และ Internal Auditor เพื่อใช้เป็นแนวทางกระบวนการและความเข้าใจในความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อระบบการจัดการในองค์กร หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ระบบงาน QMS ขององค์กรมีความรู้ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนองค์กรของตนในการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016 แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจใน ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016 ใช้ข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวข้องกับข้อตกลงกับเจตนาของมาตรฐานและวิธีการเชื่อมโยงโดยวิธีการกระบวนการ และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการตัดสินใจขององค์กรในการใช้ระบบการจัดการคุณภาพ IATF 16949: 2016 กำหนดกลยุทธ์และการดำเนินการที่เป็นไปได้เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพกระบวนการสำคัญในการทำแผนที่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ IATF 16949: 2016 แปลความเชื่อมโยงกับ APQP, PPAP, FMEA, SPC และ MSA

หลักสูตรนี้ยังได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ตรวจสอบภายในคนใหม่และผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์ซึ่งจำเป็นต้องทำการตรวจสอบคุณภาพภายในเพื่อ IATF 16949: 2016 ผู้เข้าอบรมจะได้ทบทวน ISO 9001: 2015, IATF 16949: 2016 อย่างละเอียดและแนวทางของ Process Approach และการคิดตามความเสี่ยง Risked-Based Thinking มีเครื่องมือในการจัดเตรียมและดำเนินการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลและการออกกำลังกายกลุ่มผู้เข้าร่วมจะใช้และตรวจสอบข้อกำหนดของ ISO 9001: 2015 และ IATF 16949: 2016 ผ่านกิจกรรมการศึกษากรณีที่เน้นเทคนิคการตรวจสอบอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับ
ผู้เข้าร่วมอบรม:
•ทีมผู้บริหาร ทีมปฏิบัติการ พนักงานที่มีคุณภาพหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและผู้รับเหมาช่วงของ บริษัท
ระยะเวลาและเวลา:
• 3 วัน 09.00-16.30 น

sq001

Mitsubishi Chemical Performance Polymers Thailand Co., Ltd.
Core tools Training during 22-24 August 2017

sq001

KDK Die & Parts Co., Ltd
IATF 16949:2016 Internal auditor course during 27-28 September 2017

sq001

Core tools
{APAP, PPAP, FMEA, SPC and MSA}

หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า หลักสูตรการวิเคราะห์ความล้มเหลวและการวิเคราะห์ผลกระทบ (FMEA), แผนภูมิควบคุม (Control Plan), แนวคิดพื้นฐานของสถิติการควบคุมสำหรับกระบวนการ (SPC), การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) และ PPAP เอกสารที่เชื่อมโยงที่ใช้เพื่อให้ได้มาตรฐานและการปรับปรุงกระบวนการโดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับข้อกำหนดของ IATF 16949:2016)

วัตถุประสงค์การอบรม
เพื่อทราบถึงความหมายและการนำไปปฏิบัติของ APQP & PPAP สามารถนำความรู้กลับไปปฏิบัติในหน่วยงาน หรือในงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถประยุกต์ใช้กับข้อกำหนดลูกค้า สามารถประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมและให้ทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของมาตรฐาน IATF 16949:2016 กับ FMEA การวิเคราะห์ความล้มเหลวและการวิเคราะห์ผลกระทบ วิธีประยุกต์ใช้ FMEA ต่อข้อกำหนดของลูกค้าและทั้งให้เกิดประโยชน์และในการตรวจประเมินภายใน ทบทวนและให้ทราบวิธีการ ความหมายและเกณฑ์ประเมินด้านต่างๆ ในทั้ง DFMEA และ PFMEA ประโยชน์ แผนภูมิควบคุม Control Plan ข้อกำหนดของ IATF 16949:2016 ที่เกี่ยวข้องการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ Statistical Process Control ความเข้าใจพื้นฐานและความผันแปรของกระบวนการที่เกิดจาก Common Cause และ Special Cause ประเด็นที่มักตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและความหมายของ Variation, Control (stability), Process capability, และ Over adjustment มุมมองการใช้เครื่องมือทางสถิติให้ได้ผลในการจัดทำระบบคุณภาพเพื่อทราบและเข้าใจเนื้อหาของการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) การวิเคราะห์ความแปรปรวน Variable VS Attribute สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับงานประจำรวมถึง

เพิ่มประสิทธิภาพของงานนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถเชื่อมโยงข้อกำหนด IATF 16949:2016 ผู้เข้าร่วมอบรม:
•ทีมผู้บริหาร ทีมปฏิบัติการ พนักงานที่มีคุณภาพหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและผู้รับเหมาช่วงของ บริษัท
ระยะเวลาและเวลา:
• 3 วัน 09.00-16.30 น

ติดต่ออบรม ที่ปรึกษา หรือตรวจประเมินเบื้องต้น

Consulting Project
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
ISO 14001:2015
Core tools Risk Analysis and Opportunity

ปรึกษาฟรีโทร
089-5234141, 087-1556433

sq001

sq001

Risk Analysis and Opportunity
การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และโอกาส

By Chumnan Wanthongkum, Managing Director- Smartlearned,

การจัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส
ในการวางแผนระบบบริหารคุณภาพ (QMS), องค์กร ต้องจัดทำ พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับบริบทองค์กร แลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยว และกำหนดความเสี่ยงและโอกาสที่จำเป็นต่อระบบบริหารคุณภาพ (QMS) สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ได้ ป้องกันหรือลดผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาโดย ให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องวางแผน การดำเนินการในการระบุความเสี่ยงและโอกาสและ

วิธีการในการขยายผลการดำเนินการ พร้อมการนำไปปฏิบัติในทุก กระบวนการในระบบบริหารคุณภาพ QMS และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการข้างต้น การดำเนินการที่นำมาใช้ในการระบุความเสี่ยงและโอกาส ต้องเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริการ

Smartlearned: สมาร์ทเลิรนด์

สมาร์ทเลิรนด์ (Smartlearned) ก่อตั้งขึ้นมา เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2559 โดยทีมงานและบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูงในหลากหลายสาขาอาชีพได้แก่วิศวกรอาจารย์และผู้ตรวจสอบระบบขององค์กรทั้งในและนอกประเทศ มีภารกิจหลักในการจัดการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาและเป็นที่ปรึกษาโครงการและสำหรับองค์กรเพื่อพัฒนาระบบและบุคลากรในองค์กรให้มีขีดความสามารถและเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานต่างๆ เช่น
In-house Training
1. ข้อกำหนดและการตีความหมาย ISO 9001:2015
2. ข้อกำหนดและการตีความหมาย IATF 16949: 2016
3.การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม Core tools
– Advance Product Quality Planning (APQP)
-Production Part Approval Process (PPAP)
-Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
-Statistical Process Control (SPC)
-Measurement System Analysis (MSA)
4.การจัดการข้อบกพร่อง NC management
5. 8D Discipline การวิเคราะห์แก้ไขและการป้องกันข้อบกพร่องโดยใช้หลักการ (8D)
6.ข้อกำหนดและการตีความหมาย ISO 14001:2015

7. Risk analysis and Opportunity การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและโอกาส New issued!!!
8. QC 7 Tool
9. Second Party Auditor การเป็นผู้ตรวจประเมินกับลูกค้า ผู้ขาย หรือองค์กรต่อองค์กร New issued!!!
การให้บริการด้านที่ปรึกษาในระบบบริหารคุณภาพองค์กร
Consulting
– ISO 9001:2015

– IATF 16949: 2016

– ISO 14001:2015

– Business Continuity Management

– Total Productive Maintenance (OEE.MTBF,MTTR,Etc)

– Lean Manufacturing

– Risk analysis and Opportunity

การตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อเตรียมพร้อมรับการAudit จาก CB
Pre Audit & Auditing In-house-Supplier
– ISO 9001:2015

– IATF 16949: 2016

– ISO 14001:2015

sq001

Pre-Auditing
การตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อเตรียมรับมือกับ ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016

sq001

Gap Analysis
การจัดทำการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016

sq001

WCC SMARTLEARNED
23/225 Moo. 7 Ladsawai, Lumlookka Pathumthani 12150
Tel. 089523-4141, 087-155-6433, 081 -999-4150